näyttelyt

#näyttely / #exhibition #????????
5.-30.9.2014

Teidät on kutsuttu osallistumaan Helsingin anarkistisen mustan ristin käynnistämään näyttelyprojektiin.

Näyttelyn keskeisenä sisältönä ovat vankilainstituutiot ympäri maailman. Ne ilmenevät erilaisina eri paikoissa, mutta toimivat kuitenkin samaa tarkoitusta varten. Ajatuksena on luoda tila näiden instituutioiden sekä niiden takana olevien perusperiaatteiden yhteiskunnalliselle kritiikille niin ideologisten näkemysten kuin henkilökohtaisten kokemusten kautta.

Kaikki, jotka yrittävät vastustaa ja kumota valtasuhteita taiteessaan, ovat tervetulleita!

Me yritämme yhdessä teidän kanssanne rakentaa näyttelyn tasavertaisen yhteistyön periaatteella ja päästää osallistujien ääntä kuuluville niin paljon kuin mahdollista – ei pelkästään taiteen vaan koko luovan prosessin kautta.

Toivomme että meidän laillamme te kunnioitatte sekä muiden osallistujien että kaikkien elollisten tai tietoisten olentojen älyllistä ja luovaa vapautta. Hyäksymme minkä tahansa äänen, joka ei rakennu minkäänlaisen syrjinnän tai hierarkian varaan.

Näyttely pidetään MakeYourMark-galleriassa Helsingin Suvilahdessa 5.-28.9. 2014.
Avajaiset 5.9.2014 klo 18-21.

Taideteoksia ja tapahtumia voidaan levittää tilan lisäksi myös eri ajankohtiin, joten performanssit, luennot, työryhmät ja keskustelut ovat myös tervetulleita!

***

Mitä tarkoittaa “rangaista”? “Eristää”? “Sopeuttaa”?

Jokainen listan sana on yritys herättää jokin mammuttijumala: Laki, joka tulee jostain ulkoa täysin irrallisena paikallisista suhteista ja kokemuksista; Maailma, jaettuna “sisäpuoleen” ja “ulkopuoleen”, suurempiin ja pienempiin osiin, keskustaan ja syrjäseutuun; Yhteiskunta, joka yrittää alistaa ja sulattaa näennäisvapaaehtoisiin ja pakollisiin yhteyksiinsä muunlaiset suhteet, kaikenlaiset solidaarisuudenosoitukset, ajatukset ja teot, jotka voidaan tulkita jollain tavalla tietynlaiseksi tulkitun kommunikaatiotyylin kautta.

Nuo jumalat herätetään toden teolla aina silloin kun sanat “rikos”, “poliisi”, “laillisuus”, “tuomioistuin” ja “vankila” kuuluvat jostakin.

Mutta kuinka niitä voisi yrittää olla herättämättä? Minkälaisia taktiikoita ja temppuja voisi käyttää, jotta vältyttäisiin kutsumasta niitä, niitä ja muita niistä juontuvia totalitaristisia yhteiskunnallisia ideoita ja rakenteita?

Useimmiten ilmiön luonne paljastuu selkeimmin sen äärimmäisissä ilmenemissä. Vankilajärjestelmä on yksi valtasuhteiden ääri-ilmentymistä, joka on kauttaaltaan pesiytynyt yhteiskunnalliseen tiedonvälityksen rakennelmaan. Sitä kautta tarina, joka kertoo vankilasta, vankeudesta, vastarinnasta – sekä henkilökohtaisesta että yhteisöllisestä, aktiivisesta että passiivisesta, eskapistisesta että osallistuvasta – on tarina kaikkien päättymättömästä kokemuksesta, ja kritiikki sellaista instituutiota kohtaan on kritiikkiä kaikkea yhteiskunnan tilaa kohtaan.

Anarkistinen musta risti (Anarchist Black Cross) on kansainvälinen vankitukiryhmien verkosto, joka on keskittynyt erityisesti anarkisti- ja antiautoritäärivankeihin. Jokainen ryhmä tekee päätöksiä itsenäisesti ja ryhmien välinen yhteistyö on projektikohtaista, vaikkakin yhteydenpito on yleensä jatkuvaa. Helsingin nykyisestä ryhmästä voi lukea lisää osoitteista

http://wiki.avtonom.org/fi/index.php/Helsingin_Anarkistinen_Musta_Risti

http://amrhelsinki.org/

Make Your Mark Gallery
Avoinna: ti-pe 12-19, la 11-16, su 12-16
Kaasutehtaankatu 1, Suvilahti, rakennus 6, Helsinki, www.makeyourmark.fi
Avajaiset: 5.9.2014 Klo 18-21

***

Open invitation
15.8.2014

You are invited to participate in exhibition initiated by Anarchist
Black Cross Helsinki.
Exhibition is focusing on imprisonment institutions around the globe. It
appears differently in every part of the world, while main principles of
its functioning stays the same. The idea is to construct a space for
social critique of those institutional systems as well as all basic
principles on which these systems are based – both through the ideological
conceptions and various kinds of personal experiences.
Everybody who is trying to oppose and subvert the power relations in their
art are welcome!
Together with you we will try to build the exhibition on principles of
horizontal cooperation and give the participants as much voice as possible
– not only in the artworks but in whole process of creating.

We hope that you, as well we will respect an intellectual and creative freedom of other participants and all living or conscious beings. We will
accept any voice that is not inherently built on any kind of
discrimination or hierarchy.

The exhibition will be held at “Make your mark” gallery 5th to 28th September
2014. Opening will be 5th of september from 18 to 21 o’clock.

The artworks and events could be distributed not only in the space but in
the time as well – so the performances, lectures, workshops, discussions
are also welcome!

***

What does it mean ”to punish”? “to isolate”? ”to reintegrate”?

Every word from this list is an attempt to awake some Dinosaur-God: The Law, that comes from the outer space, alienated from any local structures of experiences and interrelations of wills, The World divided into the “outside” and the ”inside”, into the biggest and smallest parts, into the center and periphery, The Society, which tries to subjugate and assimilate relations, any kind of solidarity, thought and action that could be interpreted in some way through one-or-another recognized communication-style into its networks of quasi-voluntary and mandatory connections.

Those Gods are really being awaken every time when the words ”crime”, ”police”, ”legality”, ”court” and ”prison” could be heard from somewhere.

But how one could be trying to not awake them? What kind of tactics and tricks can be used to avoid calling these –and many other totalitarist social ideas and structures produced by those ideas?

The nature of a phenomenon often describes itself most clearly in its ultimate manifestations. Prison system is one of those ultimate manifestations of power relations threading through the whole body of social communications.

So the story about prison, about imprisonment, about resistance – both personal and collective, active and passive, escapist and involved – is the story of everyone’s perpetual experience, and the critique of that type of an institution is a critique of all the social space.

Anarchist Black Cross is a network of prisoner support groups focusing on anarchist and anti-authoritan prisoners. Every group makes its decisions independently and cooperation between groups goes from-project-to-project, although communicating is usually continuous. If you want to read more about the current group in Helsinki, please visit

http://wiki.avtonom.org/fi/index.php/Helsingin_Anarkistinen_Musta_Risti

http://amrhelsinki.org/

***

Make Your Mark Gallery
Open: ti-pe 12-19, la 11-16, su 12-16
Kaasutehtaankatu 1, Suvilahti, rakennus 6, Helsinki, www.makeyourmark.fi
Opening party: 5.9.2014 Klo 18-21
Lisätiedot:
galleristi Umut Kiukas: info@makeyourmark.fi, +358 45 2041779